#4 RED Ft. Smith
#8 YELLOW Reno
#2 ORANGE San Jose
#3 GREEN Seattle
#11 BLUE Shanghai
#5 GRAY Paris
#1 WHITE Abilene
#6 BLUE Wichita
#13 WHITE San Francisco
#9 GREEN San Diego
#10 GRAY Belfast
#7 BLACK New Orleans
#12 YELLOW Tulsa